Ouăle de găină, grăsimea de bovină și laptele de vacă, printre produsele de origine animală care vor fi analizate de ANSVSA, pentru depistarea reziduurilor de pesticide, în cadrul programului european multianual 2023 – 2026

Vor fi prelevate și analizate 22 de probe din fiecare produs în parte, numit tehnic ”Matrice”, după cum urmează:

2023 – grăsime de pasăre, ficat de bovină; unitatea de prelevare: abatoare, unități de procesare a grăsimilor, unități de procesare a cărnii;

2024 – grăsime de bovine, ouă de găină ( ouă întregi, fără coajă ); unitatea de prelevare: abatoare, unități de procesare a grăsimilor pentru consum uman Centre de colectare a ouălor, centre de reambalare a ouălor;

2025 – lapte de vacă ( lapte proaspăt, neprelucrat, inclusiv congelat, pasteurizat, încălzit, sterilizat sau filtrat ), grăsime de suină; unitatea de prelevare: ferme de animale producătoare de lapte; centre de colectare a laptelui; automate de vânzare a laptelui; unități de procesare a laptelui, abatoare, unități de procesare a grăsimilor pentru consum uman;

2026 – grăsime de pasăre, ficat de bovine; abatoare, unități de procesare a grăsimilor pentru consum uman, abator, unități de procesare a cărnii, unități de comercializare.

Substanțele vizate: aldrin și dieldrin, bifentrin, clordan, clormequat — se analizează doar în și pe lapte de vacă în 2025, în și pe ficat de bovine în 2026, clorpirifos, clorpirifos-metil, compuși ai cuprului, cipermetrin, DDT, deltametrin, diazinon, endosulfan, famoxadon, fenvalerat, fipronil, glifosat, glufosinat de amoniu, heptaclor, hexaclorbenzen, hexaclorciclohexan (HCH, izomer alfa), hexaclorciclohexan (HCH, izomer beta), indoxacarb — se analizează doar în și pe lapte în 2025, lindan, mepiquat — se analizează doar în și pe lapte de vacă în 2025, în și pe ficat de bovine în 2026, metoxiclor, paration, permetrin, pirimifos-metil pendimetalin. 

Controlul privind reziduurile de pesticide și evaluarea expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din alimentele de origine animală se realizează în baza Programului specific elaborat de către ANSVSA și transmis spre aplicare prin notă de serviciu structurilor teritoriale, în care sunt menționate numărul de probe pentru fiecare județ în parte, laboratoarele care fac analiza și perioada de timp în care sunt recoltate probele. 

Având în vedere că regulamentul de aplicare a programului de control multianual și coordonat al Uniunii privind asigurarea respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide și evaluarea expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din și de pe alimentele de origine vegetală și animală suferă modificări frecvente, acestea vor fi transmise spre aplicare prin programul specific care va fi elaborat de către ANSVSA și transmis prin notă de serviciu. 

Criteriile care trebuie luate în considerare de către medicii veterinari oficiali din DSVSA pentru elaborarea planului de recoltare a probelor sunt: categoria de unitate, capacitățile de producție, tipul de produse obținute și ponderea pe care o are produsul, unitățile de la nivelul cărora nu au fost recoltate anterior probe în cadrul programului de supraveghere, rezultatele obținute în anii precedenți în cadrul programelor de control oficial sau al programelor de autocontrol, respectiv antecedentele unității în ultimi 3 ani în relație cu obținerea de alimente cu un conținut de reziduuri de pesticide peste limita admisă stabilită în legislație, notificările transmise prin intermediul SRAAF. 

Dacă în urma analizelor de laborator efectuate pe probe prelevate din produse de origine animală se identifică alimente care nu se încadrează în parametrii de siguranță stabiliți de legislația comunitară, DSVSA va dispune aplicarea măsurilor stabilite în conformitate cu legislația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor în vigoare și a planurilor de contingență pentru alimente.

Pentru selectarea unităților înregistrate/autorizate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor de la nivelul cărora vor fi recoltate probele planificate, șefii serviciilor cu responsabilități în domeniul siguranței alimentelor din cadrul DSVSA județene și a municipiului București vor lua în considerare următoarele criterii: 

— identificarea în catagrafie a unităților de la nivelul cărora pot fi recoltate matricile, prevăzute în planurile de control; 

— analiza rezultatelor obținute în anii precedenți în cadrul programelor de control oficial sau al programelor de autocontrol, respectiv antecedentele unităților în ultimii 3 ani raportat la obținerea de alimente cu un conținut de contaminanți peste limita admisă, stabilită în legislația europeană; păstrarea unor evidențe care să includă denumirea unității, profilul, matricea prelevată, determinarea efectuată, rezultatul obținut; medicii veterinari oficiali vor realiza verificarea sistemelor de control pe care aceștia le-au implementat în acest sens și rezultatele obținute, BA, măsurile aplicate, în situația în care a fost cazul; 

— capacitatea de producție a unităților și tipurile de produse obținute la nivelul acestora, în corelație cu raza de distribuție a acestora, locală, județeană, regională, națională, comunitară, internațională; 

— originea animalelor destinate sacrificării, a materiilor prime din care se obțin produsele de origine animală sau a produselor finite, respectiv dacă provin din zone sau regiuni recunoscute pe plan național sau internațional ca fiind cu risc privind contaminanții, contaminare radioactivă (de exemplu, import de pește/produse din pescuit/conserve de pește); 

— vor fi selectate cu prioritate unitățile care nu au stabilit în programul de autocontrol prelevări de probe în acest sens, respectiv cei care nu monitorizează riscurile chimice în cadrul programului HACCP etc.; 

— notificările transmise prin intermediul Sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje;

 — informațiile din partea direcțiilor regionale de mediu cu privire la zonele/siturile care sunt în evidența acestora ca zone/situri contaminate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *