Noile reguli privind creșterea și comercializarea porcilor în România ( IV )

PPA, porcine, Romania, EFSA Foto: pexels.com

Am prezentat în cele trei articole precedente informații detaliate, extrase din legislația în vigoare, privind tipurile de exploatații de porcine și condițiile și cerințele pentru biosecuritate pe care trebuie să le respecte deținătorii exploatațiilor respective. În articolul de față, vă prezentăm regulile care trebuie respectate pentru comercializarea porcilor, precum și sancțiunile prevăzute de lege în cazul nerespectării regulilor în vigoare. 

Mișcarea porcinelor vii pe teritoriul României se efectuează doar dacă acestea sunt identificate și însoțite de:

a) document de circulație/formular de circulație, ( conform modelului din anexa nr. 2 la Norma sanitar-veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 208/2022); 

b) certificat sanitar-veterinar;

c) documentul privind informațiile pentru lanțul alimentar, în cazul mișcării către abator, ( în conformitate cu secțiunea III din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare) ;

d) aviz interjudețean.

Mijloace oficiale de identificare

Porcinele comercializate către exploatațiile nonprofesionale și cele înregistrate sanitar-veterinar vor fi identificate prin aplicarea unui mijloc oficial de identificare ( conform prevederilor art. 1 pct. 28 lit. a) din anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 208/2022).

Animalele se identifică prin aplicarea unei crotalii auriculare cu cod individual, ( în conformitate cu prevederile secțiunii A din anexa nr. 1 la Norma sanitar-veterinară privind sistemul de identificare și înregistrare a suinelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 85/2008, cu modificările și completările ulterioare, și se înregistrează în Baza națională de date, denumită în continuare BND).

În cazul porcinelor livrate către exploatațiile comerciale autorizate și abatoare se aplică unul dintre mijloacele oficiale de identificare ( conform prevederilor art. 1 pct. 28 lit. a), d) sau e) din anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 208/2022).

Porcinele care fac obiectul comercializării către exploatațiile de porcine menționate mai sus sunt identificate și înregistrate înaintea mutării acestora în afara exploatației.

Ulterior aplicării mijloacelor oficiale de identificare, utilizatorul Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor ( SNIIA ) înregistrează datele aferente animalelor identificate în BND, conform legislației sanitar-veterinare în vigoare.

La achiziționarea animalelor, noul deținător este obligat să aibă asupra sa, în format electronic sau tipărit, cardul de exploatație/documentul de înregistrare a exploatației de destinație în BND și, după caz, împuternicirea din partea proprietarului exploatației de destinație.

Mijlocitorul de afaceri cu animale vii

Mijlocitorul de afaceri cu animale vii: persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoane juridice care desfășoară activități de cumpărare, vânzare și transport de animale vii, în intervalul a până la 8 ore, de la exploatațiile comerciale către alte exploatații comerciale sau noncomerciale, cu mijloace de transport înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, cu respectarea legislației sanitar veterinare privind mișcarea animalelor, și care dețin obligatoriu facilități/spații de adăpostire înregistrate sau autorizate potrivit legislației în vigoare.

În cazul în care încredințarea animalelor se face către un mijlocitor de afaceri cu animale vii, acesta prezintă dovada înregistrării ca mijlocitor de afaceri cu animale vii, precum și cardul de exploatație/documentul de înregistrare a exploatației de destinație în BND, în format electronic sau tipărit, și, după caz, împuternicirea din partea proprietarului exploatației de destinație.

România, listată cu întreg teritoriul cu focare de PPA

Întrucât toate județele României sunt menționate în partea III a Anexei  I a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/594 al Comisiei din 16 martie 2023 de stabilire a unor măsuri speciale de control al pestei porcine africane și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/605, mișcarea porcinelor se realizează după cum urmează:

a) în exploatația noncomercială de porcine, porcii sunt crescuți exclusiv pentru îngrășare și sacrificare pentru consum familial și se interzice comercializarea porcilor, precum și a produselor provenite de la aceștia;

b) mișcarea porcinelor dintr-o exploatație comercială cu status conform autorizată sanitar-veterinar se poate efectua având ca destinație:

1. exploatații noncomerciale;

2. exploatații comerciale înregistrate sanitar-veterinar;

3. exploatații comerciale autorizate sanitar-veterinar;

4. abatoare autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor și care sunt desemnate în conformitate cu art. 44 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/594, în vederea sacrificării imediate; carnea proaspătă și produsele din carne, inclusiv membranele naturale, obținute de la aceste porcine sunt comercializate pe teritoriul național;

c) mișcarea porcinelor dintr-o exploatație comercială cu status conform înregistrată sanitar-veterinar se poate efectua având ca destinație:

1. exploatații noncomerciale;

2. exploatații comerciale înregistrate sanitar-veterinar;

3. abatoare autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor și care sunt desemnate în conformitate cu art. 44 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/594, în vederea sacrificării imediate; carnea proaspătă și produsele din carne, inclusiv membranele naturale, obținute de la aceste porcine sunt comercializate pe teritoriul național;

d) mișcarea porcilor dintr-o exploatație comercială cu status neconform înregistrată/autorizată sanitar-veterinar se poate efectua având ca destinație doar abatoare autorizate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor și care sunt desemnate în conformitate cu art. 44 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/594, în vederea sacrificării imediate; carnea proaspătă obținută de la aceste porcine este marcată și transportată la o unitate de procesare, pentru a fi supusă unuia

dintre tratamentele relevante de atenuare a riscurilor, prevăzute în anexa VII la Regulamentul delegat (UE) 2020/687 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate.

PRECIZARE: Statusul conform sau neconform al unei exploatații este stabilit de autoritățile sanitare veterinare, în baza regulamentelor europene în vigoare privind combaterea pestei porcine africane.

Pentru exploatațiile comerciale de porcine cu status neconform, în urma evaluării, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București stabilește și comunică condițiile ce trebuie implementate pentru a fi îndeplinite cerințele de conformitate. Exploatațiile de porcine care sunt neconforme pot solicita

reevaluarea în vederea obținerii conformității; direcția sanitar veterinară

și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București realizează reevaluarea, într-un termen de 30 de zile.

Înaintea mișcării porcinelor vii, animalul/animalele din exploatație trebuie inspectat/inspectate de medicul veterinar de liberă practică împuternicit de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, care va completa fișa de control privind supravegherea pentru pesta porcină africană în exploatațiile comerciale industriale și comerciale de tip A, utilizată în cadrul programului de monitorizare și control al pestei porcine africane.

Transportul porcinelor vii este permis numai cu mijloace de transport înregistrate/autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Mijloacele de transport animale vii trebuie să fie curățate și dezinfectate după fiecare descărcare de animale, indiferent că este la un abator sau la o exploatație de animale.

Operațiunea de curățare, spălare și dezinfecție a mijloacelor de transport pentru animale vii se atestă prin încheierea unui proces-verbal de dezinfecție a mijlocului de transport animale vii de către unitatea de curățare, spălare și dezinfecție a mijloacelor de transport animale vii, autorizată sanitar-veterinar, care a efectuat operațiunea.

Toate procesele-verbale încheiate în urma efectuării curățeniei, spălării și dezinfecției mijloacelor de transport animale vii se consemnează într-un registru de evidență a proceselor-verbale de dezinfecție a mijloacelor de transport animale vii.

Ca excepție, transportul porcinelor vii de către proprietarii acestora se poate face cu propriile mijloace de transport, pe o distanță mai mică de 50 de km, fără ca acestea să fie înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, cu respectarea cerințelor generale privind transportul de animale ( prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97).

Comerțul interjudețean

Certificarea sanitar-veterinară și notificarea interjudețeană a mișcărilor de porcine între exploatațiile de porcine reprezintă o măsură de biosecuritate aplicabilă în contextul controlului pestei porcine africane al porcinelor deținute.

La mișcarea porcinelor vii având ca destinație o exploatație din alt județ decât județul în care se găsește exploatația de expediere, medicul veterinar de liberă practică împuternicit, înainte de eliberarea certificatului sanitar-veterinar, solicită obținerea avizului interjudețean de la direcția sanitar veterinară și pentru siguranța alimentelor pe a cărei rază teritorială este situată exploatația de expediere.

Solicitarea de aviz interjudețean trebuie însoțită de copia procesului-verbal de dezinfecție a mijloacelor de transport animale vii, precum și de copia certificatului de autorizare sanitar-veterinară a mijlocului de transport animale vii.

Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pe a cărei rază teritorială este situată exploatația de expediere întocmește avizul interjudețean pentru transportul animalelor vii și îl transmite direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor pe a cărei rază teritorială este situată exploatația de destinație.

Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor din județul de destinație verifică și confirmă îndeplinirea condițiilor legale de mișcare a porcinelor.

Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București întocmesc registrele de evidență a mișcărilor interjudețene de porcine.

Certificatele sanitar-veterinare sunt emise de medicul veterinar de liberă practică organizat conform legii și împuternicit de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București.

Certificatele sanitar-veterinare se emit pentru una sau mai multe porcine care provin din aceeași exploatație, alcătuiesc un singur lot, sunt îmbarcate în același mijloc de transport și provin din aceeași exploatație.

Pe certificatul sanitar-veterinar de transport porcine vii către alte exploatații de porcine, precum și pe certificatul sanitar veterinar de transport porcine la abator, medicul veterinar de liberă practică împuternicit menționează statusul conform sau neconform al exploatației comerciale de expediere.

Costurile aferente certificării sanitar-veterinare de expediere sunt suportate de către proprietarii/deținătorii animalelor.

Certificatele sanitar-veterinare trebuie tipărite pe format A4, în două exemplare, având codul județului, în serii consecutive de la A la Z și numere de la 00001 până la 99999 pentru fiecare serie, de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București și sunt repartizate medicilor veterinari de liberă

practică împuterniciți; exemplarul original însoțește animalele până la ultima destinație, iar cel de-al doilea exemplar rămâne la unitatea de expediere.

Proprietarii de animale au obligația să respecte perioada de așteptare/interzicere a mișcării pentru porcinele nou-introduse în exploatații; această perioadă este de minimum 30 de zile, în condițiile izolării într-un adăpost separat de celelalte porcine existente în exploatație; dacă izolarea în adăpost separat a animalelor nou-introduse nu este posibilă, perioada de așteptare/interzicere a mișcării se aplică tuturor porcinelor din exploatație.

Prin excepție, în condițiile de certificare prevăzute în prezentele norme specifice, cu aprobarea scrisă a direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, porcinele pot părăsi exploatația direct către un abator.

Dacă în cazul unui animal sosit la abator, la examenul ante-mortem, medicul veterinar oficial suspicionează o boală infectocontagioasă, acesta izolează animalul, notifică direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, dispune toate măsurile stabilite de legislația sanitar-veterinară în vigoare și recoltează probe în vederea diagnosticului în mod obligatoriu și pentru pesta porcină africană/pesta porcină clasică.

Pentru exploatațiile comerciale de porcine, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București efectuează vizite, cel puțin o dată la 3 luni, pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de biosecuritate, precum și verificarea supravegherii continue.

Concomitent cu efectuarea vizitelor, medicul veterinar oficial trebuie să efectueze examinarea clinică a porcinelor.

În scopul prevenirii introducerii unor boli infectocontagioase, proprietarii exploatațiilor comerciale de porcine trebuie să întocmească și să implementeze un plan de biosecuritate propriu, bazat pe proceduri, care să cuprindă și alte măsuri suplimentare specifice exploatației.

Planul de biosecuritate se depune anual, nu mai târziu de 30 ianuarie pentru anul în curs, sau ori de câte ori intervin modificări care pot afecta măsurile de biosecuritate și se aprobă de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București în maximum 15 zile de la depunere.

ATENȚIE! În cazul neaprobării planului de biosecuritate, exploatația este considerată neconformă și se aplică restricțiile de mișcare în conformitate cu legislația în vigoare.

Planul de urgență

În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme specifice, proprietarii exploatațiilor comerciale autorizate de porcine elaborează un plan de urgență pentru intervenția în focarele de pestă porcină africană, în vederea aprobării în cadrul centrului local de combatere a bolilor.

La întocmirea planului de urgență se va ține cont de structura și capacitatea exploatației, astfel încât toate operațiunile de combatere a bolii să se desfășoare în cel mai scurt timp în vederea prevenirii creșterii presiunii virale; acesta conține cel puțin:

a) stabilirea metodei de ucidere a animalelor în cazul confirmării unui focar de boală, planificarea acesteia și stabilirea sursei de achiziție pentru materialele necesare; de exemplu: stabilirea unui spațiu unde se va efectua uciderea în cazul gazării, gazul utilizat, pistoale cu glonț captiv, capse etc.;

b) stabilirea echipei care va realiza uciderea — personal instruit conform normelor de bunăstare a animalelor în vigoare și asigurarea de personal pentru depopulare animale vii, transport și manipulare cadavre;

c) identificarea unei unități de incinerare de capacitate mare, iar în cazul când se recurge și la metoda alternativă prin îngropare, identificarea unui teren pentru îngroparea cadavrelor, cu stabilirea coordonatelor GPS și obținerea acordului de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin autoritățile competente pentru protecția mediului și autoritățile competente pentru gospodărirea apelor din subordinea acestuia, consiliul local și direcția de sănătate publică;

d) în cazul aplicării metodei alternative de neutralizare a animalelor, stabilirea necesarului de utilaje și sursei de proveniență a acestora pentru operațiunile de încărcare și transport al cadavrelor la locul de îngropare, utilaje necesare pentru executarea unei gropi, precum și asigurarea materialelor necesare pentru efectuarea acestei acțiuni, cu respectarea

prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 79/2019 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților din domeniul subproduselor de origine animală și produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman și pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității

Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 23/717/2023 pentru aprobarea Procedurii de incinerare și/sau îngropare la fața locului a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman în cazul unei epizootii care implică o boală cu declarare obligatorie;

e) stabilirea modului de neutralizare a furajelor contaminate, a gunoiului și a materialelor necesare pentru aceasta, precum și asigurarea transportului acestora în vederea neutralizării;

f) stabilirea sursei de achiziție a substanțelor dezinfectante și a cantității necesare, calculată în funcție de mărimea exploatației comerciale, precum și necesarul pentru metoda alternativă prin îngropare.

Aceasta prevedere contrazice statutul exploatațiilor comerciale de tip familial care sunt obligate, în Legea 122/2023, să se înregistreze sanitar veterinar, nu să se autorizeze, autorizarea fiind un demers cerut exploatațiilor comerciale mari! Autorizarea presupune o povară administrativă mai mare decât înregistrarea.

Sancțiunile se stabilesc pe baza punctelor de amendă. Un punct de amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului. Complementar sancțiunilor prevăzute în legea 122/2023, în cazul transporturilor de porcine neidentificate sau neînsoțite de documente sanitar-veterinare, atât animalele, cât și mijlocul de transport în cauză se confiscă, iar deținătorul se sancționează cu amendă de la 10.000 de lei la 15.000 de lei.

Surse juridice:

1.Legea 122/2023, Monitorul Oficial, Partea 1, nr.421, 16 mai 2023

2.Ordinul președintelui ANSVSA, pentru aprobarea Normelor specifice de aplicare a Legii nr. 122/2023 privind exploatațiile de creștere a porcinelor și combaterea pestei porcine africane în România, Monitorul Oficial, partea I, nr.936, 17 octombrie 2023;

3. Ordinul președintelui ANSVSA privind privind aprobarea condițiilor și cerințelor de biosecuritate pentru exploatațiile de creștere a porcinelor din România, Monitorul Oficial, partea I, nr.962, 24 octombrie 2023. 

foto cover pexels.com/cottonbro studio

Foto: pexels.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *