Noile reguli privind creșterea și comercializarea porcilor în România ( III )

Expert în industria porcului răspunde articolului publicat pe site-ul lantulalimentar.ro despre Programul de sprijinire a reproducției în sectorul suinelor Expert în industria porcului răspunde articolului publicat pe site-ul lantulalimentar.ro despre Programul de sprijinire a reproducției în sectorul suinelor

Am prezentat în cele două articole anterioare tipurile de exploatații de porcine legiferate în România și condițiile și cerințele de biosecuritate pentru o parte dintre acestea. În articolul de față, vă prezentăm, în detaliu, condițiile și cerințele de biosecuritate pentru  1. exploatațiile comerciale de porcine pentru creștere și îngrășare înregistrate sanitar-veterinar, 2. exploatațiile comerciale pentru rase autohtone și 3. exploatațiile comerciale de porcine autorizate sanitar-veterinar. 

Unele condiții și cerințe sunt comune celor trei tipuri de exploatații, dar le vom relua pentru fiecare în parte pentru a facilita înțelegerea acestora.

O PRECIZARE: diferența dintre înregistrare și autorizare decurge din anvergura afacerii și din cerințele birocratice. Potrivit Legii 122/2023,

se înregistrează sanitar veterinar: 

1.exploatațiile comerciale de tip familial ( persoane fizice ), 2.exploatațiile comerciale pentru rase autohtone în pericol de abandon ( persoane fizice ), dar și 3.exploatațiile comerciale înregistrate la Registrul Comerțului ( PFA, II, AF, PJ ), a. pentru rase autohtone în pericol de abandon și b. pentru creștere și îngrășare

și se autorizează sanitar veterinar:

1.exploatații comerciale înregistrate la Registrul Comerțului ( PFA, II, AF, PJ ) a.pentru creștere și îngrășare și b.pentru creștere, îngrășare și reproducție.

Condiții și cerințe pentru biosecuritate

I.Exploatațiile comerciale de porcine pentru creștere și îngrășare înregistrate sanitar-veterinar ( acestea trebuie să fie înregistrate și la Registrul Comerțului! )

a) Condiții:

1. exploatațiile de porcine se înregistrează sanitar-veterinar;

2. porcinele deținute trebuie să fie identificate individual și înregistrate în Baza națională de date;

3. exploatația trebuie să fie supusă controlului sanitar veterinar;

4. porcinele trebuie înregistrate în registrul agricol deținut de unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială este situată exploatația;

5. trebuie să încheie un contract cu un medic veterinar de liberă practică organizat în condițiile legii;

6. eliminarea SNCU ( subproduse de origine animală și non-animală nedestinate consumului uman ) trebuie realizată la o unitate de neutralizare a SNCU, autorizată sanitar-veterinar; eliminarea se face în baza unui contract încheiat de către exploatație cu o unitate de neutralizare a SNCU autorizată sanitar-veterinar.

b) Cerințe de biosecuritate:

1. porcinele trebuie să fie deținute în adăposturi împrejmuite, astfel încât să se evite orice contact cu alte porcine din alte exploatații sau cu animale sălbatice;

2. adăposturile de porcine trebuie să fie construite astfel încât să se poată efectua ușor curățenia și dezinfecția;

3. la limita dintre spațiul unde se află adăposturi de porcine și spațiul în afara acestuia trebuie să dețină un filtru care este reprezentat printr-un spațiu compartimentat unde operatorul își păstrează hainele și încălțămintea de stradă, respectiv hainele și încălțămintea pentru interiorul exploatației și totodată este prevăzută o sursă de apă și este dotat cu o chiuvetă, în vederea spălării mâinilor, sau cu un duș;

4. la intrarea/ieșirea din filtru trebuie amplasat un dezinfector de picior;

5. trebuie limitat accesul vizitatorilor în spațiile în care sunt ținute porcinele;

6. trebuie interzis accesul în spațiile cu porcine pentru minimum 48 de ore persoanelor care au avut activități de vânătoare sau oricare alt contact cu mistreții;

7. trebuie interzis accesul în spațiile cu porcine pentru minimum 48 de ore persoanelor care au avut contact cu alți porci domestici din alte exploatații de porcine;

8. prin excepție de la pct. 7, trebuie permis accesul personalului angajat al societății comerciale care deține exploatația, prestatorilor de servicii de mentenanță și personalului sanitar-veterinar în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu condiția să nu intre în două sau mai multe exploatații cu porcine în cadrul aceleiași zile; aceștia trebuie echipați cu echipament de protecție și trebuie să ia toate măsurile necesare cu privire la evitarea difuzării bolii de la o exploatație la alta;

9. trebuie asigurate împrejmuirea și protecția spațiilor în care sunt ținute furajele și așternutul acestora;

10. trebuie să se utilizeze o tăviță cu dezinfectant pentru dezinfecția încălțămintei la intrarea în adăpostul de porcine;

11. porcinele trebuie hrănite cu nutrețuri vegetale numai după trecerea unei perioade de cel puțin 30 de zile de la recoltare;

12. paiele pentru așternut trebuie utilizate numai după trecerea unei perioade de cel puțin 90 de zile de la recoltare;

13. resturile menajere care conțin urme de carne/produse din carne de porc/mistreț și în special apa rezultată de la spălarea cărnii de porc/mistreț nu trebuie administrate în hrana porcilor;

14. trebuie asigurate evidențe pentru accesul persoanelor în spațiile cu porcine;

15. trebuie interzis accesul persoanelor și mijloacelor de transport neautorizate în spațiile în care se găsesc adăposturile în care sunt cazate porcinele;

16. trebuie asigurate facilități de dezinfecție pentru toate mijloacele de transport care intră în spațiul unde se află adăposturile porcinelor; se interzice intrarea mijloacelor de transport al SNCU în spațiul unde se află adăposturi de porcine;

17. trebuie asigurate separații clare ale spațiilor de producție față de spațiile administrative;

18. trebuie asigurate facilități cu sistem de răcire în vederea depozitării SNCU până la livrarea acestora la o unitate de ecarisare cu care are contract.

II. exploatațiile comerciale pentru rase autohtone ( acestea pot fi persoane fizice sau entități înregistrate la Registrul Comerțului )

creșterea porcinelor se face în sistem semideschis, în regim de libertate restrânsă, cu obligativitatea ca animalele să fie închise într-un anumit spațiu împrejmuit cu gard și dublat cu gard electric în interiorul suprafeței împrejmuite; 

se înregistrează sanitar-veterinar, porcinele deținute trebuie să fie identificate individual și înregistrate în Baza națională de date, conform legislației în vigoare; exploatația trebuie să fie supusă controlului sanitar-veterinar; trebuie asigurată asistența sanitar-veterinară printr-un contract încheiat de exploatația de porcine cu un medic veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, precum și realizarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de imobilizare a animalelor care amenință viața sau integritatea corporală a persoanelor prin utilizarea și administrarea substanțelor din categoria stupefiante, psihotrope, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, print-un contract încheiat cu un medic veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, pentru toate exploatațiile familiale din componența sa; porcinele trebuie să fie înregistrate în registrul agricol

deținut de unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială se află exploatația;  eliminarea SNCU se realizează la o unitate de neutralizare a SNCU autorizată sanitar-veterinar; eliminarea se face în baza unui contract încheiat între exploatația de porcine și o unitate de neutralizare a SNCU autorizată sanitar-veterinar. 

cerințe de biosecuritate

1. adăposturile de porcine trebuie să fie construite astfel încât să se poată efectua ușor curățenia și dezinfecția;

2. la limita dintre spațiul unde se află adăposturile în care sunt cazate porcinele și spațiul în afara acestuia trebuie să existe o încăpere unde operatorul își schimbă hainele și încălțămintea, care este prevăzută cu o sursă de apă în vederea spălării mâinilor;

3. la intrarea/ieșirea din filtru trebuie amplasat un dezinfector de picior;

4. trebuie limitat accesul vizitatorilor în spațiile în care sunt ținute porcinele;

5. trebuie interzis accesul în spațiile cu porcine pentru minimum 48 de ore persoanelor care au avut activități de vânătoare sau oricare alt contact cu mistreții;

6. trebuie interzis accesul în spațiile cu porcine pentru minimum 48 de ore persoanelor care au avut contact cu alți porci domestici din alte exploatații de porcine;

7. trebuie asigurate împrejmuirea și protecția spațiilor în care sunt ținute furajele și așternutul acestora;

8. trebuie să se utilizeze o tăviță cu dezinfectant pentru dezinfecția încălțămintei la intrarea în adăpostul de porcine;

9. porcinele trebuie să fie hrănite cu nutrețuri vegetale numai după trecerea unei perioade de cel puțin 30 de zile de la recoltare;

10. paiele pentru așternut trebuie să fie utilizate numai după trecerea unei perioade de cel puțin 90 de zile de la recoltare.

III.Exploatațiile comerciale de porcine autorizate sanitar-veterinar ( sunt obligate să se înregistreze la Registrul Comerțului, sunt marile combinate de creștere a suinelor )

a) Condiții:

1. porcinele se identifică și se înregistrează în Baza națională de date conform legislației în vigoare;

2. exploatația trebuie să fie supusă controlului sanitar veterinar și acordă tot sprijinul personalului sanitar veterinar în timpul controlului, pune la dispoziție de îndată toate documentele solicitate de aceștia în vederea efectuării controlului sau anchetei epidemiologice în cazul suspiciunii/

confirmării unui focar de boală; totodată, asigură mijloacele necesare în vederea efectuării de poze necesare în sprijinul efectuării controlului sau a anchetei epidemiologice în cazul suspiciunii/declarării unui focar de boală la nivelul exploatației;

3. trebuie să încheie un contract cu un medic veterinar de liberă practică organizat în condițiile legii;

4. trebuie să realizeze activitățile de dezinfecție, dezinsecție și deratizare la nivelul exploatației;

5. eliminarea subproduselor nedestinate consumului uman trebuie realizată în baza unui contract încheiat de către exploatație cu o unitate de neutralizare a SNCU autorizată sanitar-veterinar sau prin intermediul unității proprii de neutralizare a SNCU, autorizată sanitar-veterinar.

b) Cerințe de biosecuritate:

1. împrejmuirea zonei curate se realizează cu delimitare structurală sau gard continuu suficient de înalt și care să nu permită accesul animalelor pe sub el, confecționat din materiale rezistente, care asigură o bună protecție în ceea ce privește pătrunderea oamenilor sau a animalelor în exploatație; delimitarea structurală/gardul trebuie amplasată/amplasat astfel încât să nu permită accesul altor animale, al persoanelor străine

și al autovehiculelor neautorizate;

2. trebuie să se asigure că nu există niciun contact direct sau indirect între porcinele deținute în unitate cu alte porcine din alte unități sau cu porcine sălbatice;

3. trebuie amplasate afișe în exteriorul și în interiorul exploatației cu privire la respectarea măsurilor de biosecuritate;

4. trebuie permis accesul persoanelor străine și al mijloacelor de transport numai cu aprobarea administrației exploatației, cu ținerea unei evidențe adecvate a persoanelor și a mijloacelor de transport care intră în unitate;

5. trebuie interzis accesul în spațiile cu porcine pentru minimum 48 de ore persoanelor care au avut activități de vânătoare sau oricare alt contact cu mistreții;

6. trebuie interzis accesul în spațiile cu porcine pentru minimum 48 de ore persoanelor care au avut contact cu alți porci domestici din alte exploatații de porcine;

7. prin excepție de la pct. 6, se permite accesul personalului angajat al societății comerciale care deține exploatația, prestatorilor de servicii de mentenanță și personalului sanitar veterinar în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu condiția să nu intre în două sau mai multe exploatații cu porcine în cadrul aceleiași zile; aceștia trebuie echipați cu echipament de protecție și trebuie să ia toate măsurile necesare cu privire la evitarea difuzării bolii de la o exploatație la alta;

8. trebuie permis accesul personalului propriu, al vizitatorilor și al inspectorilor oficiali în exploatația de porcine numai cu respectarea strictă a procedurilor cu privire la utilizarea filtrului sanitar-veterinar și a cerințelor de biosecuritate;

9. trebuie amplasată o incintă specială, denumită filtru-vestiar, amenajată corespunzător, pentru a preveni vehicularea agenților patogeni în și din exploatație.

Va urma 

Expert în industria porcului răspunde articolului publicat pe site-ul lantulalimentar.ro despre Programul de sprijinire a reproducției în sectorul suinelor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *